Programy i projekty

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2008/2009 do IV edycji programu Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją. Jego organizatorem jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Dysleksji, a patronat honorowy objął Pomorski Kurator Oświaty.

Głównymi celami programu są:

 • popularyzowanie wiedzy na temat dysleksji oraz sposobów udzielania pomocy uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce i ich rodzicom;
 • wyrównanie braków wynikających z zaburzeń o podłożu dyslektycznym;
 • wyrabianie właściwej motywacji do nauki oraz przekonania o własnej wartości;
 • odpowiednie przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.

Aby móc zrozumieć, tematykę należy zapoznać się z kilkoma ważnymi zagadnieniami:

 • Dysleksja rozwojowa - są to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.
 • Terminologia - najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.
  • DYSLEKSJA - specyficzne trudności w czytaniu;
  • DYSORTOGRAFIA - specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy  ortograficzne);
  • DYSGRAFIA - niski poziom graficzny pisma.
 • Przyczyny –  są nimi: zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

W naszej szkole problemem dysleksji zajęli się wszyscy nauczyciele. Każdy z nich ma za zadanie wspierać ucznia z dysleksją. W tym celu podjęliśmy szereg działań:

 • pedagodzy szkolni kierują uczniów na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznych w celu określenia przyczyn trudności w nauce
 • nauczycieli dostosowali kryteria wymagań dla uczniów z dysleksją
 • od II półrocza roku szkolnego uczniowie objęci są zajęciami korekcyjno – kompensacyjnymi
 • w szkole realizowany jest program CZYTAMY RAZEM, który prowadzą nauczyciele wolontariusze
 • jak co roku będziemy uczestniczyć w akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM (mamy już sukcesy w tej dziedzinie)
 • organizujemy spotkania i szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie dysleksji
 • regularnie spotykamy się w zespołach przedmiotowych, aby omawiać problemy wynikające w pracy z uczniem dyslektycznym
 • uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach w Polskim Towarzystwie Dyslektycznym przy Uniwersytecie Gdańskim
 • biblioteka została wyposażona w programy komputerowe, materiały dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli
 • organizujemy konkursy wiedzy o słanych dyslektykach, a także konkursy ortograficzne, bo ...
  chcemy być SZKOŁA PRZYJAZNĄ UCZNIOM Z DYSLEKSJĄ!!!

Tekst: Iza Groszewska
szkolny koordynator programu