Uczniowie

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Strój uczniowski


w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II
Działając na podstawie art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie rozdziału 13, § 6 ust. 1 Statutu Gimnazjum nr 3 wprowadza się następujące zmiany w Statucie Gimnazjum nr 3:
1. W rozdziale 4, § 1 uchyla się ust. 3 i 15
2. W rozdziale 9, § 1, ust. 1 dodaje się podpunkt t) w brzmieniu:
„do noszenia jednolitego stroju uczniowskiego, tzn. granatowego bezrękawnika lub bluzy bez kaptura z emblematem szkoły umieszczonym po lewej stronie w górnej części, białego lub granatowego polo z emblematem szkoły jw.”
3. W rozdziale 9, § 2, ust.1 podpunkt h) uchyla się zapis: „na terenie szkoły obowiązuje noszenie jednolitego stroju uczniowskiego – granatowy bezrękawnik lub bluza bez kaptura z emblematem szkoły umieszczonym po lewej stronie w górnej części, białe lub granatowe polo z emblematem szkoły jw.”
4. W rozdziale 9, § 2, ust.1 podpunkt h) uchyla się zapis: „dyrektor szkoły określa dni, w drodze komunikatu, w których uczeń jest zwolniony z obowiązku noszenia jednolitego stroju, ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno – wychowawczych”
5. W rozdziale 9, § 2, ust.1 podpunkt h) do zapisu: „uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie w szkole”, dodaje się zapis w brzmieniu: „w terminie od 02 listopada do 31 marca”
6. W rozdziale 9, § 2, ust. 1 dodaje się podpunkt o) w brzmieniu: „wyłączyć telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne w czasie realizacji zajęć szkolnych lub na prośbę nauczyciela”
7. W rozdziale 9, § 2, ust. 1 dodaje się podpunkt p) w brzmieniu:
„odpoczywać w czasie przerw międzylekcyjnych, respektując zasady higieny wypoczynku, jednocześnie nie zakłócając prawa do wypoczynku innym uczniom
8. W rozdziale 10, § 3 uchyla się ust. 2
9. Do załącznika nr 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania obowiązujący w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pwała II w Gdańsku w § 4 do kryteriów oceny zachowania: wzorowej, bardzo dobrej, dobrej, poprawnej do zapisu: „tworzy wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój i wygląd” , dodano zapis w brzmieniu : „w szczególności nosząc jednolity strój uczniowski”.