Regulaminy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Regulamin udzielania i organizacji pomocy psycholgiczno_pedagogicznej

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256) oraz  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 532), dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ustala niniejszy regulamin.

§ 1.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku, zwany dalej szkołą, udziela uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje tę pomoc na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.

 Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 3. szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku,w skład którego wchodzą: Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II oraz VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego.

§ 3.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

§ 4.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 5.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły oraz pełni nadzór nad zgodnością podejmowanych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  z przepisami prawa.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagodzy, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni zwani dalej „specjalistami”.
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

          1) rodzicami uczniów;

          2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

          3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

          4) innymi szkołami;

          5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i

             młodzieży.

§ 6.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:

1)      ucznia;

2)      rodziców ucznia;

3)      dyrektora szkoły;

4)      nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

5)      pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6)      poradni;

7)      asystenta edukacji romskiej;

8)      pomocy nauczyciela;

9)      pracownika socjalnego;

10)  asystenta rodziny;

11)  kuratora sądowego.

§ 7.

 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:

          1) klas terapeutycznych;

          2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

          3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

         4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o

             charakterze terapeutycznym;

         5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery

             zawodowej –  w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

         6) warsztatów;

         7) porad i konsultacji.

     2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie

        porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

§ 8.

 1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
 2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
 3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
 4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej nie może przekraczać 15.
 5. Klasy terapeutyczne organizuje się z początkiem roku szkolnego.
 6. Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.

§ 9.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

§ 10.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.

§ 11.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.

§ 12.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.

§ 13.

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

§ 14.

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

§ 15.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.

§ 16.

Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 17.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

§ 18.

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

§ 19.

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w uczeniu się

lub

b) szczególnych uzdolnień;

2) w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – doradztwo edukacyjno-zawodowe.

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

4. Wychowawca, informuje innych nauczycieli, wychowawców lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5, , wychowawca klasy planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym, proponuje formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, a koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala, zatwierdza i koordynuje ich realizację. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 6.

6. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w § 6.

7. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

8. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynikająca w szczególności z potrzeb, o których mowa w § 3 ust. 1 zakłada się uczniowi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Wzór stanowi załącznik nr 1.

9. Dyrektor szkoły na podstawie § 19 ust. 9 rozporządzenia ustala funkcję koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Do zadań koordynatora należeć będzie: ustalenie, zatwierdzanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymienionej w § 19 ust. 5 oraz kontrola zgodności podejmowanych działań z przepisami prawa z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Obowiązki koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej każdej ze szkół, tj. liceum i gimnazjum, dla uczniów, rodziców i nauczycieli będą pełnić wicedyrektorzy szkoły zgodnie ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym określonym przez dyrektora szkoły na początku każdego roku szkolnego.

11. Przepisy ust. 3–10 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

§ 20.

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 2.

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–5, dyrektor szkoły, ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

3. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w ust. 1, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

§ 21.

 1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy.

§ 22.

1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w szkole rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

§ 23.

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 8. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 24.

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 25.

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:

 1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
 5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 6. wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

§ 26.

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 2. prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 27.

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają poradnie
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

 

Gdańsk, 21 maja 2013 r.

                                                                                  ………………………………….

                                                                                      Podpis i pieczęć dyrektora

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udzielania  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ZSO nr 7

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Rok szkolny               /

Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Część A

Imię/imiona i nazwisko ucznia

 

Nazwa szkoły

 

Klasa

 

Data założenia  karty

 

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

Data wydania orzeczenia ……………    Numer orzeczenia ……………

Dotyczy:

 

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej

Data wydania opinii ……………             Numer opinii ……………

Dotyczy:

 

 

Kartę indywidualnych potrzeb zakłada się  uczniowi, któremu należy udzielić pomocy psychologiczno- pedagogicznej1, wynikających w szczególności :

 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. ze szczególnych uzdolnień;
 5. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 6. z zaburzeń komunikacji językowej;
 7. z choroby przewlekłej
 1. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 2. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. z niepowodzeń edukacyjnych;
 2. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

UWAGA!

Karty nie zakłada się uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, którym należy opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET).


 1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udzielania  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ZSO nr 7

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Część B 

Podstawa założenia karty

(zgodnie
 z Rozporządzeniem MEN  - jak wyżej)

Rozpoznanie dokonane
przez nauczycieli i specjalistów

(opis)

Zalecenia - zakres pomocy

Imię
i nazwisko osoby udzielającej pomocy
3

Podpis

osoby udzielającej pomocy

Formy i sposoby udzielanej pomocy2

Okresy udzielania pomocy

Wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisy                                                                                                                                         Podpisy

Rodziców/ prawnych opiekunów                                                                                              Koordynatora


 

Ucznia                                                                                                                                  Wychowawcy


2) W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: klas terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  – w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, warsztatów, porad i konsultacji.

3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Udzielania  Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w ZSO nr 7

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Część C 4

Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej5

W pierwszym okresie udzielania pomocy

 

W drugim okresie udzielania pomocy

 

Podpisy

Koordynatora

 

 

Wychowawcy

 

4) Wypełnia wychowawca

5) Po dokonaniu oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi, w przypadku kiedy ta sama lub inna forma pomocy
jest zalecana na kolejny okres czasu, wychowawca  ponownie wypełnia część B.

Opis Pobierz
Regulamin udzielania i organizacji pomocy psycholgiczno_pedagogicznej.pdf Regulamin udzielania i organizacji pomocy psycholgiczno_pedagogicznej.pdf