Regulaminy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Regulamin pracowni chemicznej

 1. W pracowni chemicznej (zwanej w dalszej części regulaminu „pracownią”) uczniowie mogą  przebywać wyłącznie za zgodą i w obecności nauczyciela, ściśle wykonując jego polecenia.
 2. W pracowni należy tak się zachowywać i przeprowadzać doświadczenia, aby nie narażać siebie oraz innych na niebezpieczeństwo.
 3. W pracowni obowiązuje zachowanie spokoju i ciszy. Należy unikać głośnych rozmów, krzyków oraz gwałtownych ruchów.
 4. Obowiązkiem każdego ucznia jest utrzymanie porządku oraz czystości w miejscu pracy i jego otoczeniu.
 5. Każdy uczeń zajmuje wyznaczone przez nauczyciela miejsce, którego nie może opuścić bez jego zgody.
 6. Przed przystąpieniem do wykonania doświadczenia chemicznego uczniowie muszą się dokładnie zapoznać z opisem jego przebiegu, a wszelkie nasuwające się pytania lub wątpliwości należy  zgłosić nauczycielowi, który je wyjaśni.
 7. Doświadczenie należy wykonać ściśle wg instrukcji i opisu podanego przez  nauczyciela.
 8. Nie wolno wykonywać żadnych prac oraz czynności nie opisanych w instrukcji ćwiczenia oraz na które nie wyraził zgody nauczyciel.
 9. Należy stosować środki ochrony: odzież ochronną, rękawice, okulary.
 10. 10. Odczynniki, szkło oraz sprzęt laboratoryjny wydaje do ćwiczeń nauczyciel.
 11. 11. Po zakończeniu ćwiczeń uczeń jest zobowiązany do pozostawienia używanego szkła i przyrządów we właściwym miejscu, w czystym stanie.
 12. 12. Każde uszkodzenie sprzętu lub przyrządu musi być niezwłocznie zgłoszone nauczycielowi.
 13. 13. Do pracowni nie wolno przynosić, ani z niej wynosić żadnych substancji chemicznych.
 14. 14. W pracowni nie wolno spożywać żywności oraz napojów, ani kłaść jej na stole w miejscu pracy.
 15. 15. Wszelkie substancje chemiczne należy traktować jako potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia oraz życia, nie wolno ich smakować, wdychać oraz dotykać.
 16. 16. W przypadku konieczności określenia zapachu substancji w naczyniu należy skierować do siebie pary ruchem wachlującym ręki.
 17. 17. W razie zajścia jakiegokolwiek zdarzenia mogącego zagrozić zdrowiu lub życiu należy takie zdarzenie natychmiast zgłosić nauczycielowi i podać okoliczności jego zajścia.
 18. 18. We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem należy stosować się ściśle do poleceń nauczyciela.

Gdańsk 1 września 2012 r.

Sporządził / Opracował                                                                          Zatwierdził  

Opis Pobierz
Regulamin pracowni chemicznej w ZSO 7.pdf Regulamin pracowni chemicznej w ZSO 7.pdf