Regulaminy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Regulamin obiektów sportowych

REGULAMIN OBIEKTÓW SPORTOWYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

Wszystkie obiekty sportowe służą do realizacji lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć sportowo - rekreacyjnych.

 1. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem wykorzystania obiektów sportowych.
 2. Na obiektach sportowych mogą przebywać tylko uczniowie, którzy w tym czasie mają zajęcia wychowania fizycznego, rekreacyjno – sportowe lub inne, dopuszczone przez Dyrektora Szkoły.
 3. Osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do:
 1. przestrzegania zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych,
 2. utrzymania czystości i porządku na terenach obiektów,
 3. szanowania sprzętu i urządzeń sportowych,
 4. podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia,
 5. posiadania stroju, który określają poniższe wymagania:
 • podkoszulek, bluza sportowa,
 • sportowe spodenki, getry lub spodnie dresowe,
 • obuwie sportowe.

      4. Wymagania dotyczące zmiany obuwia:

 • osoby korzystające z obiektów sportowych zobowiązane są do zmiany obuwia przy wejściu/wyjściu na teren szkoły/z terenu szkoły w pomieszczeniach szatni uczniowskiej dla zajęć szkolnych lub w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym do szkoły dla zajęć pozaszkolnych.
 • osoby, które nie zmienią obuwia, nie będą mogły korzystać z obiektów sportowych,
 • osoby uczestniczące w zajęciach sportowych zobowiązane są do zmiany obuwia na dostosowane do rodzaju zajęć,
 • wymagane jest, aby obuwie na zmianę było czyste,
 • do zmiany obuwia zobowiązane są również osoby towarzyszące, dopuszczalne jest użycie ochraniaczy na obuwie.

5. Z obiektu nie mogą korzystać osoby:

 1. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 2. z przeciwwskazaniami lekarskimi.

6. Na terenie obiektów sportowych zabrania się:

 1. przebywania bez opieki nauczyciela,
 2. spożywania posiłków,
 3. palenia papierosów, picia napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
 4. korzystania z urządzeń sportowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 5. wnoszenia i używania sprzętu nie sportowego  (petard, szklanych opakowań, materiałów łatwopalnych),
 6. wprowadzania zwierząt,
 7. biegania po trybunach,
 8. opuszczania obiektów sportowych podczas zajęć bez zgody osoby prowadzącej zajęcia.

 

 

 

7. Za dyscyplinę i porządek podczas zajęć i przerw odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący oraz nauczyciel dyżurny.

8. Uczniowie przygotowują się do zajęć w szatniach i oczekują w nich na nauczyciela prowadzącego.

9. Za stan obiektów sportowych, sprzętu i urządzeń odpowiadają: dyrektor szkoły oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Sprzęt do ćwiczeń należy rozstawiać i użytkować tylko w obecności nauczyciela. W przypadku uszkodzenia czy zniszczenia sprzętu lub urządzenia sportowego należy powiadomić prowadzącego zajęcia. Osoby (uczniowie) dewastujące obiekt sportowy lub jego wyposażenie zobowiązane są do naprawienia powstałej szkody. Sprzęt przygotowują i rozstawiają wyznaczone osoby na polecenie nauczyciela.

10. Każdy wypadek uczniowie natychmiast zgłaszają nauczycielowi.

11. Zabrania się pozostawiania w szatni rzeczy wartościowych, w szczególności: pieniędzy, biżuterii, urządzeń elektronicznych.

Opis Pobierz
Regulamin obiektwów sportowych w ZSO 7.pdf Regulamin obiektwów sportowych w ZSO 7.pdf