Regulaminy

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. Stołówka szkolna zapewnia wydawanie posiłku w formie gorących obiadów dwudaniowych z napojem.
 4. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników szkoły, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.
 5. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej Ustawy.
 6. Stołówka szkolna nie wydaje posiłków niespełniających norm i wymagań określonych przepisami, o których mowa w ust. 5.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku wnoszący opłaty indywidualnie oraz których dożywianie refunduje MOPR, Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku lub inne upoważnione podmioty,
 2. nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku wnoszący opłaty indywidualnie.

Wydawanie posiłków

§ 3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, tj. w godz. 10.35 – 13.45 w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 4. W przypadku skróconych lekcji godziny wydawania obiadów ulegają zmianie.
 5. Uczniowie będący przed zajęciami lub po ich zakończeniu mogą korzystać z obiadów poza przerwami, jednakże wyłącznie w godzinach pracy stołówki.
 6. Jadłospis na dany tydzień jest wywieszany na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz publikowany na stronie internetowej szkoły www.zso7gda.pl.
 7. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni.

 § 4

 1. Do korzystania z obiadów upoważnia karta elektroniczna, która wskazuje dni spożywania posiłków.
 2. Elektroniczna karta obiadowa jest wydawana uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły odpłatnie.
 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia karty należy ją zablokować i wykupić nową. Opłatę uiszcza się przelewem na konto szkoły.

Odpłatność za obiady

§ 5

 1. Stołówka szkolna przygotowuje obiady dwudaniowe z napojem – nie ma możliwości kupowania tylko jednego z dań.
 2. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez uczniów oraz pracowników administracji i obsługi kalkulowana jest wyłącznie w oparciu o koszt żywności użytej do przygotowania posiłku.
 3. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej przez nauczycieli kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzenia pracowników stołówki i koszt utrzymania stołówki.
 4. Opłaty za korzystanie z posiłku są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego.

 § 6

 1. Opłat za obiady można dokonywać wyłącznie na wydzielone konto bankowe szkoły (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej).
 2. Informacje dotyczące numeru konta banku prowadzącego rachunek, na który należy wpłacać opłaty za obiady oraz określające terminy, wysokość i tytuł wpłat na każdy miesiąc są umieszczane na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły www.zso7gda.pl
 3. Termin płatności za obiady to przedostatni dzień roboczy każdego miesiąca za miesiąc następny. Wyjątek będą stanowić płatności za wrzesień i styczeń. W tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły.
 4. Za termin płatności uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto szkoły.
 5. Rodzic odpowiada  za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za nieobecności na obiadach, które nie zostały zgłoszone i powstanie niedopłata, to obowiązuje zasada, że nieopłacone są obiady w ostatnie dni danego okresu (miesiąca).
 6. Dokonując wpłat, nie pomniejszamy ich o nieobecności, które dopiero mają nastąpić.

Odwołania obiadów

§ 7

 1. Rezygnacje z posiłku można zgłaszać do godz. 9.00 danego dnia roboczego, osobiście lub telefonicznie pod nr (58) 302-85-20 wewn. 123 lub 114 lub e-mailem na adres sekretariat@zso7gda.pl. Przy zgłaszaniu rezygnacji należy podać imię i nazwisko ucznia, numer karty obiadowej i datę nieobecności.
 2. W przypadku planowanego wyjścia, wycieczki klasy w porze wydawania obiadów, rezygnację z  obiadu zgłasza rodzic lub uczeń.
 3. Należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (wskazany jest wcześniejszy kontakt z pracownikiem szkoły w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).
 4. Należność za obiady odwołane w czerwcu zostanie przelana na konto, z którego nastąpiła wpłata na obiady.

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

§ 8

 1. Uczeń po wejściu do stołówki szkolnej zbliża kartę obiadową do czytnika.
 2. Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.
 3. Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 4. Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.
 5. W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia Intendenta Szkolnego lub innego upoważnionego pracownika szkoły.

 § 9

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

 • zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,
 • kulturalnego spożywania posiłków,
 • zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,
 • kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,
 • używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 10

Zabrania się na stołówce szkolnej:

 • pobytu osób nieuprawnionych, w tym rodziców i prawnych opiekunów dzieci,
 • wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,
 • popychania, szarpania, biegania,
 • niszczenia mienia stołówki,
 • korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefony, tablety, laptopy.

 § 11

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

Postanowienia końcowe

§ 12

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 13

Regulamin obowiązuje od 21.09.2016 r.

Opis Pobierz
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.pdf REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.pdf