Uczniowie

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Prawa i obowiązki ucznia

Uczniowie szkoły mają prawo do:

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
 • Opieki wychowawczej w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Ochrony i poszanowania godności osobistej.
 • Życzliwego, podmiotowego traktowania.
 • Swobody wyrażania myśli i przekonań, tak dotyczących życia szkoły, jak światopoglądowych i religijnych, jeśli nie naruszają tym praw i wolności innych osób.
 • Zapoznania się z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania.
 • Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w :
  • szkolnych kołach zainteresowań,
  • w organizacjach społecznych i młodzieżowych,
  • w realizacji programów edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym
 • Uzyskiwania pomocy w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej, napotykania na trudności w nauce lub kontaktach z innymi uczniami.
 • Korzystania z pomocy poradni psychologiczno - pedagogicznej właściwej dla rejonu naszej szkoły, jak również do korzystania z poradnictwa w zakresie preorientacji zawodowej.
 • Korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru - w czasie wszelkich zajęć organizowanych w szkole.
 • Działania w organach Parlamentu Uczniowskiego.
 • Realizowania indywidualnego programu lub toku nauczania - zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Znajomości przepisów oświatowych i wewnętrznych zarządzeń dyrektora szkoły dotyczących spraw uczniowskich, które znajdują się w osobnej teczce w bibliotece szkolnej.
 • Reprezentowania szkoły na zewnątrz poprzez udział we wszelkiego rodzaju konkursach i imprezach, które są organizowane przez inne placówki oświatowe, jak również przez władze samorządu terytorialnego lub administracji państwowej.
 • Redagowania i wydawania gazety szkolnej lub klasowej.
 • Organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej wynikającej z własnych potrzeb w ramach możliwości organizacyjnych szkół w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Wyboru nauczycieli pełniących funkcję opiekuna Parlamentu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia - zgodnie z przyjętymi przepisami ordynacji wyborczych.
 • Przynależności do organizacji o charakterze: wychowawczym, sportowym, naukowym i innych działających na terenie szkoły.

Uczniowie szkoły mają następujące obowiązki:

 • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej dobre tradycje, propagować sylwetkę Patrona.
 • Znać historię szkoły, doceniać jej wagę, poznawać kulturalne dobra narodu.
 • Współpracować w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności uczniowskiej.
 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i być do nich przygotowany.
 • Usprawiedliwiać nieobecności w ciągu 14 dni.
 • Dbać o estetykę i ład w pomieszczeniach i otoczeniu szkoły, o stan sprzętu szkolnego, zapobiegać dewastacji.
 • Przestrzegać zasad kultury współżycia społeczności szkolnej.
 • Tworzyć wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój i wygląd:
  • schludny i estetyczny: odpowiednia długość spódnic i bluzek, bez okrytego brzucha i dekoltu
  • na terenie szkoły obowiązuje noszenie jednolitego stroju uczniowskiego - granatowy bezrękawnik lub bluza bez kaptura z emblematem szkoły umieszczonym po lewej stronie w górnej części, białe lub granatowe polo z emblematem szkoły j/w.
  • Dyrektor szkoły określa dni - w drodze komunikatu, w których uczeń jest zwolniony z obowiązku noszenia jednolitego stroju, ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno- wychowawczych
  • w dni uroczystości szkolnych oraz egzaminów obowiązuje strój galowy: biała bluzka, koszula, spodnie, spódnica w ciemnym kolorze, stosowne obuwie
  • na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje strój gimnastyczny zgodny z wymaganiami nauczyciela przedmiotu
  • uczniowie obowiązkowo zmieniają obuwie w szkole
  • u dziewcząt dopuszczalne są w uszach kolczyki bezpiecznej długości i wielkości
  • zadbana fryzura, włosy i paznokcie w naturalnych kolorach
  • w czasie zajęć szkolnych niedopuszczalny jest makijaż oraz noszenie czapek i kapturów.
 • Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Klasy.
 • Pomagać kolegom, którzy mają trudności w nauce.
 • Dbać o zdrowie swoje i kolegów.
 • Przebywać na terenie szkoły podczas przerw międzylekcyjnych.
 • Wyłączyć telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na czas pobytu w szkole.
 • Otrzymać zgodę Dyrektora szkoły lub nauczyciela na rejestracje obrazu i dźwięku w czasie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez tego nauczyciela.