Uczniowie

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kodeks uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

My, uczniowie jako wspólnota jednej szkoły, równi w prawach i obowiązkach, ustanawiamy kodeks jako dokument, w którym zawarte zostaną wartości kształtujące naszą postawę i osobowość.

GIMNAZJALISTA

 1. Postępuje zgodnie z wartościami wypływającymi z hasła Bóg - Honor - Ojczyzna.
 2. Zdobywa wiedze i rozwija swoje umiejętności najlepiej jak potrafi.
 3. Aktywnie uczestniczy w zajęciach szkolnych.
 4. Zachowuje się godnie w każdej sytuacji i wobec wszystkich.
 5. Nie używa agresji i przemocy oraz przeciwdziała takim zachowaniom.
 6. Jest prawdomówny, uczciwy i przyznaje się do swoich błędów.
 7. Szanuje każdego człowieka, a potrzebującym udziela pomocy, jest koleżeński.
 8. Jest tolerancyjny wobec osób innego wyznania, płci, rasy, poglądów.
 9. Dba o dobre imię szkoły i pomnaża jej dorobek.
 10. Umie żyć i współpracować w grupie.
 11. Dba o zdrowie i higienę osobistą - nie ulega nałogom.
 12. Przestrzega zasad dobrego wychowania w życiu codziennym.
 13. Za właściwą postawę, celujące i bardzo dobre wyniki w nauce uczeń może otrzymać następujące nagrody:
  • świadectwo z wyróżnieniem (zasady przyznawania określają przepisy Ministra Edukacji Narodowej),
  • nagrodę rzeczową lub finansową ufundowaną przez dyrektora szkoły,
  • nagrodę rzeczową lub finansową ufundowaną przez przewodniczącego rady rodziców,
  • jednorazowe stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
  • pochwałę udzieloną przez wychowawcę na forum klasy,
  • list pochwalny do rodziców,
  • pochwałę dyrektora szkoły - udzieloną w sposób publiczny z wpisaniem tego faktu do arkusza ocen,
  • wpis do kroniki szkolnej.
 14. Wnioskodawcą o nagrodę dla ucznia jest wychowawca klasy.